พูดคุยกับเพื่อน

คุณต้องการเพียงตัวพระที่เป็นเหมือนว่าพระเจ้าต้องการให้คุณอยู่หรือไม่

คนส่วนใหญ่จะทำการค้นพบเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีเพื่อนของพวกเขา นี่คือบางคำถามจะเริ่มการสนทนาของคุณ


ค้นหาจิตวิญญาณของชุมชน #1

ดูแลกัน

1.สิ่งใดคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับสัปดาห์นี้   (อะไรไปได้ดีในสัปดาห์นี้หรือ)

2.คุณกำลังดิ้นรนเรื่องอะไรและวิธีใดที่เราสามารถช่วยได้ (สิ่งใดที่ไปไม่ได้ดีในสัปดาห์นี้)

ความรับผิดชอบ

3.คุณได้นำสิ่งใดไปปฏิบัติ  ข้อพระคัมภีร์ หรือ เรื่องราวที่เราได้ศึกษาจากครั้งที่แล้วที่เราได้พบกัน

4.คุณได้แบ่งปันบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วแก่ใคร  และมันเป็นอย่างไรบ้าง

ค้นพบ

5.ความต้องการอะไรไม่ได้คุณพบในชุมชนสัปดาห์

6.ขอให้บางคนอ่านเนื้อเรื่องหนึ่งย่อหน้าสักครั้ง

7.ขอให้สมาชิกในกลุ่มเล่าโดยใช้คำพูดของตัวเอง

8.สอบถามในกลุ่มว่าพวกเขาจะเพิ่มอะไรหรือตัดสิ่งใดออก

ปฐมกาล 1:1-28

1 การทรงสร้างในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก
2 แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น
3 วันที่หนึ่งปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีความสว่าง" แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น
4 พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั้นออกจากความมืด
5 พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง
6 วันที่สองมีเมฆปรากฏอยู่เหนือผิวน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีพื้นอากาศในระหว่างน้ำ และจงให้พื้นอากาศนั้นแยกน้ำออกจากน้ำ"
7 พระเจ้าทรงสร้างพื้นอากาศ และทรงแยกน้ำซึ่งอยู่ใต้พื้นอากาศจากน้ำซึ่งอยู่เหนือพื้นอากาศ ก็เป็นดังนั้น
8 พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง
9 วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุ์ต่างๆพระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกัน และจงให้ที่แห้งปรากฏขึ้น" ก็เป็นดังนั้น
10 พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่าแผ่นดิน และที่น้ำรวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกันว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
11 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน" ก็เป็นดังนั้น
12 แผ่นดินก็เกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม
14 วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ
15 และจงให้เป็นดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก" ก็เป็นดังนั้น
16 พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน
17 พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก
18 เพื่อครองกลางวันและครองกลางคืน และเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่
20 วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิดพระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ำอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนือแผ่นดินโลก"
21 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในน้ำนั้น และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ให้น้ำในทะเลบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน"
23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า
24 วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิดพระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน" ก็เป็นดังนั้น
25 พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
26 วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรกและพระเจ้าตรัสว่า "จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลก และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก"
27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก"

อ่านเพิ่มเติม

แอพลิเคชัน

9.เมื่อคุณเสร็จทุกย่อหน้าแล้ว ขอให้บางคนในกลุ่มที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยใช้ความจำ  ขอให้ในกลุ่มแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่าง

10.พระธรรมตอนนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้า?

11.พระธรรมตอนนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับคน?

การวางแผน

12.หากเนื้อหาเรื่องนี้เป็นจริง  สิ่งใดที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงความประพฤติในสัปดาห์นี้

13.คุณจะเล่าเรื่องราวนี้แก่ใครในสัปดาห์นี้?

14.อะไรคือสิ่งที่เราสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในสัปดาห์นี้?