Thảo luận với bạn bè của bạn

Bạn có muốn khám phá cho mình những gì Thiên Chúa là như và làm thế nào Thiên Chúa muốn bạn để sống?

Hầu hết mọi người muốn làm cho những khám phá trong một nhóm với bạn bè của họ. Dưới đây là một số câu hỏi để có được thảo luận của bạn bắt đầu


    

Khám phá tinh thần cộng đồng #2

Chăm sóc cho nhau

1.Trong tuần này có điều gì để bạn tạ ơn Chúa không?  (Những điều gì tốt đã xảy ra?)

2.Những nan đề của bạn là gì và làm sao chúng tôi giúp bạn?  (Những điều gì không tốt đã xảy ra?)

Trách nhiệm

3.Bạn có áp dụng Lời Chúa/mẩu chuyện mà lần vừa rồi khi chúng ta đã học chung không?

4.Ai là người bạn đã chia xẽ bài học lần rồi và kết quả thế nào?

Khám phá

5.Những gì cần quen nhau trong cộng đồng cuối tuần?

6.Mỗi một lần nhờ một người đọc một đoạn Kinh Thánh.

7.Hãy để một người trong tổ/nhóm diễn tả bằng lối hiểu riêng của bạn đó.

8.Hỏi trong tổ/nhóm nếu họ có muốn thêm hoặc loại bỏ điều gì không.

Sángthế Ký 2:4-24

4 Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dựng nên trời và đất.
5 Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa.
6 Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất,
7 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.
8 Ðoạn, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Ðông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.
9 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
10 Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả.
11 Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng.
12 Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bính ngọc.
13 Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ.
14 Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.
15 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.
16 Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.
19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.
20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.
21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vào.
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Read More

Ứng dụng

9.Khi đọc xong hết các đoạn, hỏi một người trong nhóm kể lại toàn câu chuyện qua trí nhớ.  Hỏi nhóm chỉnh các điểm sai hoặc thiếu sót.

10.Đoạn Kinh Thánh này nói gì về Đức Chúa Trời?

11.Nếu đoạn Kinh thánh này đúng sự thật, vậy thì trong tuần này thói quen nào chúng ta nên thay đổi?

Lập kế hoạch

12.Nếu đoạn Kinh thánh này đúng sự thật, vậy thì trong tuần này thói quen nào chúng ta nên thay đổi?

13.Ai  là người bạn sẽ chia xẽ bài học này trong tuần lể này?

14.Trong tuần này những nhu cần gì của cộng đồng mà chúng ta có thể giúp được?