کلام خدا را بخوانید: کتاب مقدس

  • چه این شما درباره خدا گوید؟
  • چه این شما درباره عیسی گوید؟
  • چه این شما درباره مردم گوید؟
  • اگر این درست باشد، چه تفاوت آن در زندگی خود را?
  • پنج نفر است که شما می توانید اکتشافات خود را با چه کسانی هستند؟

لوقا ۳ :۱-۳ ٨

۱در پانزدهمین سال حكومت طیبریوس قیصر، وقتی پنطیوس پیلاطس فرماندار یهودیه و هیرودیس، حاكم استان جلیل و برادرش فیلیپُس، حاكم استانهای ایتوریه و نواحی ترخونیتس، و لیسانیوس حاكم آبلیه بود، ۲یعنی در زمانی‌که حنا و قیافا كاهنان اعظم بودند، كلام خدا در بیابان به یحیی پسر زكریا رسید. ۳ او به تمام نواحی اطراف رود اردن می‌رفت و اعلام می‌کرد كه مردم توبه كنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. ۴ همچنان‌که در كتاب اشعیای نبی آمده است: «شخصی در بیابان فریاد می‌زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید. ۵درّه‌ها پر شوند، کوهها و تپّه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد راههای ناهموار هموار خواهند گشت ٦و همهٔ آدمیان نجات خدا را خواهند دید.» ٧انبوه مردم می‌آمدند تا از دست یحیای تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: «ای مارها، چه كسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ ٨پس توبهٔ خود را با ثمراتی كه به بار می‌آورید، نشان دهید و پیش خود نگویید كه ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید كه خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. ٩تیشه بر ریشهٔ درختان گذاشته شده و هر درختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افكنده خواهد شد.» ۱۰مردم از او پرسیدند: «پس تكلیف ما چیست؟» ۱۱او پاسخ داد: «آن کسی‌که دو پیراهن دارد، باید یكی از آنها را به کسی‌که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، باید همچنین كند.» ۱۲باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بكنیم؟» ۱۳ به ایشان گفت: «بیش از آنچه مقرّر شده مطالبه نكنید.» ۱۴ سپاهیان هم پرسیدند: «ما چه ‌كنیم؟» به آنان گفت: «از كسی بزور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.» ۱۵مردم در انتظار به سر می‌بردند و از یكدیگر می‌پرسیدند كه آیا یحیی مسیح موعود است یا نه. ۱٦امّا او چنین جواب داد: «من شما را با آب تعمید می‌دهم امّا كسی خواهد آمد كه از من تواناتر است و من لایق آن نیستم كه بند كفش او را باز كنم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱٧او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند و گندم را در انبار جمع نماید، امّا كاه را در آتشی خاموش نشدنی، خواهد سوزانید.» ۱٨یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد ۱٩امّا هیرودیس، كه بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاریهای دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، ۲۰با انداختن یحیی به زندان مرتكب كاری بدتر از همه شد. ۲۱پس از آنكه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود كه آسمان گشوده شد ۲۲و روح‌القدس به صورت كبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خشنودم.» ۲۳ وقتی عیسی مأموریت خود را شروع كرد در حدود سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب تصوّر مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی، ۲۴ پسر مَتات، پسر لاوی، پسر مِلكی، پسر ینا، پسر یوسف، ۲۵پسر مَتاتیا، پسر آموس، پسر ناحوم، پسر حِسلی، پسر نَجی، ۲٦پسر مأت، پسر مَتاتیا، پسر شِمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، ۲٧پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زروبابل، پسر شالتیئیل، پسر نیری، ۲٨پسر مِلكی، پسر اَدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، ۲٩پسر یوسی، پسر الیعزر، پسر یوریم، پسر مَتات، پسر لاوی، ۳ ۰پسر شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، ۳ ۱پسر مِلیا، پسر مینان، پسر مَتاتا، پسر ناتان، پسر داوود، ۳ ۲پسر یَسی، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر شَلمون، پسر نَحشون، ۳ ۳ پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حَصرون، پسر فارص، پسر یهودا، ۳ ۴ پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، ۳ ۵پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، ۳ ٦پسر قینان، پسر ارفكشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامَک، ۳ ٧پسر متوشالَح، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مَهلئیل، پسر قینان، ۳ ٨پسر انوش، پسر شیث، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

Read More