Sermon on the Mount of Jesus (KONKANI, GOANESE)

         
  • Hem tuka Deva vixim kitem sangta?
  • Jezu vixim hem tuka kitem sangta?
  • Heram munxamvixim hem kitem sangta?
  • Hem sot zalear , tujea jivitacher tem koslo probhav ghalta?
  • Tujo hea xodha vixim tum khoinchea dusream panch zannam thaim sangunk sodtai?