යේසුස් කන්ද උඩ දේශනාව (සිංහල)

         
  • කුමක්ද මේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඔබ කියන්නේ මොනවාද?
  • කුමක්ද මේ යේසුස් ගැන ඔබ කියන්නේ මොනවාද?
  • කුමක්ද මේ අය ගැන ඔබ කියන්නේ මොනවාද?
  • මෙම සැබෑ නම්, එය ඔබේ ජීවිතයේ කුමක් වෙනසක් වෙයිද?
  • ඔබ සමඟ ඔබේ සොයාගැනීම් බෙදා හදා ගත හැකි පුද්ගලයන් පස් දෙනෙකු කවුද?