JESUS (नेपाली)

    
  • के यो परमेश्वरको बारेमा भन्नुहुन्छ?
  • के यो येशूको बारेमा तपाईं भन्नुहुन्छ?
  • के यो मान्छे बारेमा भन्नुहुन्छ?
  • यो साँचो हो भने, के फरक यो आफ्नो जीवनमा बनाउने?
  • तपाईं आफ्नो आविष्कारहरू साझेदारी गर्न सक्छन् जो पाँच मानिसहरूलाई को हुन्?