Ang Diyos ang nagsasalita ng Tagalog

God speaks Tagalog


Ang isa pang Wika

Another Language


Talakayin sa iyong mga kaibigan

Gusto mo bang upang matuklasan ang para sa iyong sarili kung ano ang Diyos ay tulad at kung paano Nais ng Diyos sa iyo upang mabuhay?

Karamihan sa mga tao ay nais na gumawa ng mga tuklas sa isang grupo sa kanilang mga kaibigan. Narito ang ilang mga katanungan upang masimulan ang iyong talakayan

Read More


Basahin ang Salita ng Diyos: Bibliya

Lucas 1:1-4

1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin,
2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita,
3 Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula nang una, na isulat sa iyong sunodsunod, kagalanggalang na Teofilo;
4 Upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo.

Read More

Read More

Makinig
See what Jesus said

Panoorin ang pelikulang JESUS
Magtanong

We are here to answer any questions you may have.

Ask
Makilala ang Diyos

Kung paanong may batas na pisikal na sinusunod ang daigdig, gayon din naman, may mga tuntuning espirituwal na may kinalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos.

Read More


Adventure

Bawa’t araw ay maaaring maging kapana-panabik na karanasan sa sinumang nakaaalam ng katotohanan ng pagiging puspos ng Banal na Espiritu. At patuloy na namumuhay sa Kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa atin ng Biblia na may tatlong uri ng tao:

Read More


© copyright Power to Change 2011 - 2018