Talakayin sa iyong mga kaibigan

Gusto mo bang upang matuklasan ang para sa iyong sarili kung ano ang Diyos ay tulad at kung paano Nais ng Diyos sa iyo upang mabuhay?

Karamihan sa mga tao ay nais na gumawa ng mga tuklas sa isang grupo sa kanilang mga kaibigan. Narito ang ilang mga katanungan upang masimulan ang iyong talakayan


    

Pagtuklas Espirituwal Community #2

Pag-aalaga sa isa't isa

1.Ano ang iyong pasalamat sa linggong ito?

2.Ano ang iyong pinupunyagi at paano ka namin maaaring matulungan?

Pananagutan

3.Paano mo ipinamuhay ang banal na kasulatan / kuwentong pinag-aralan natin nang nakaraang nag-usap tayo?

4.Kanino mo ibinahagi ang aralin noong nakaraang linggo at paano tumakbo ang usapan?

Tuklasin

5.Ano ang mga pangangailangan sa komunidad na natugunan mo noong nakaraang linggo?

6.Humiling ng isang tao upang magbasa ng isang talata nang paisa-isa.

7.Magtalaga ng isang miyembro para sabihin ito sa kanyang sariling salita.

8.Tanungin ang grupo kung may idinagdag ba o may nakaligtaan ba sila.

Genesis 2:4-24

4Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Dios ang lupa't langit. 5At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang: (sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa) at wala pang taong magbukid ng lupa, 6Nguni't may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. 7At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. 8At naglagay ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan: at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. 9At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin; gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. 10At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan; at mula roo'y nabahagi at nagapat na sanga. 11Ang pangalan ng una ay Pison: na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havilah, na doo'y may ginto; 12At ang ginto sa lupang yao'y mabuti; mayroon din naman doong bedelio at batong onix. 13At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon; na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. 14At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddecel, na siyang umaagos sa tapat ng Asiria. At ang ikaapat na ilog ay ang Eufrates. 15At kinuha ng Panginoong Dios ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. 16At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan: 17Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. 18At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. 19At nilalang ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid; at pinagdadala sa lalake upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon: at ang bawa't itinawag ng lalake sa bawa't kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. 20At pinanganlan ng lalake ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawa't ganid sa parang; datapuwa't sa lalake ay walang nasumpungang maging katulong niya. 21At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siya'y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon: 22At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalake. 23At sinabi ng lalake, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman: siya'y tatawaging Babae, sapagka't sa Lalake siya kinuha. 24Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman.
Read More

Application

9.When you finish with ALL paragraphs, ask someone in the group to tell the WHOLE story by memory. Have the group correct any errors.

10.Ano ang sinasabi ng talatang ito tungkol sa Panginoon?

11.Ano ang sinasabi ng talatang ito tungkol sa mga tao?

Planning

12.Kung ang talata ay totoo, anong pag-uugali ang dapat nating baguhin ngayong linggong ito?

13.Kanino mo sasabihin ang kuwento ngayong linggo?

14.Anong mga pangangailangan maaari nating matugunan sa komunidad sa linggong ito?