Read God's Word: the Bible

  • What does this tell you about God?
  • What does this tell you about Jesus?
  • What does this tell you about people?
  • If this is true, what difference would it make in your life?
  • Who are five people who you can share your discoveries with?

Luka 1:1-80

1Moo jamaa le ye ì la katoo ke ka kuwolu safee, mennu keta ǹ na waatoo la. 2Ì ye kuwolu safee le ko ì ye ì moyi ñaameŋ seedoolu bulu, mennu ye ì seedeyaa ì ñaalu la biriŋ foloodulaa to, aduŋ ì naata wo kuwolu kawandi fanaa. 3Wo le ye a tinna, n na Alifaa baa Tewofilus, a beteyaata nte fee le fanaa ka ñiŋ kuwolu kiliŋ-kiliŋ naa safee i ye, ŋa mennu kisikisi biriŋ foloodulaa to, 4fo i si tooñaa loŋ kuwolu bee to, ì ye i karandi mennu la nuŋ. 5Wo waatoo la, kabiriŋ Mansa Herodi be marariŋ Yudeya bankoo ma, piriisoo doo le be nuŋ jee, meŋ too mu Jakariya ti. A bota Abiya la piriisi kafoo le kono. A la musoo too mu Elisabet le ti, wo fanaa bonsuŋo mu Haaruna le ti. 6Ì bee tilinta Alla ñaa koto le, ì ye Maariyo la luwaalu niŋ yaamaroolu bee le muta a ñaama. 7Bari ì maŋ diŋo soto, kaatu Elisabet maŋ ke musu jiidilaa ti, aduŋ ì bee keebaayaata baake le. 8Jakariya la kafoo la dookuu siŋo doo, ate tarata piriisiyaa dookuwo la Alla ñaatiliŋo la. 9Ì ye a tomboŋ alikuuroo la, ko piriisiyaa la aadoo ye a landi ñaameŋ, ka duŋ Alla Batudulaa Senuŋo kono ka cuuraayi sadaa siisindi. 10Cuuraayoo be siisii kaŋ tumoo meŋ na, moolu bee be duwaa kaŋ banta, 11bituŋ Maariyo la malaayikoo fintita Jakariya kaŋ jee. A loota cuuraayi siisindidulaa bulubaa karoo la. 12Biriŋ Jakariya ye malaayikoo je, a dewunta, aduŋ a silata baake. 13Bari malaayikoo ko a ye ko, “Jakariya, kana sila! Alla ye i la duwaa moyi le. I la musoo Elisabet be dinkewo wuluu la i ye le. I si a toolaa Yaayaa la. 14I be faa la seewoo niŋ kontaanoo la le, aduŋ moo jamaa be seewoo la a la wuluwo la le. 15A la kuwo be wara la Maariyo ñaatiliŋo la le. A te wayinoo miŋ na, sako dolo koteŋ. A be faa la niŋ Noora Kuliŋo le la, hani janniŋ a be wuluu la. 16A be Banisirayilanka jamaa le murundi la Maariyo kaŋ, ì la Alla. 17A be taa la Maariyo ñaato le ka bo niŋ Annabilayi Eliya la nooroo niŋ semboo la. A be faalu niŋ ì diŋolu diyandi la le. A be yaamari mutabaloolu yelemandi la le, fo ì si ñaameŋo soto ko moo tilindiŋo. A be moolu parendi la Maariyo ye le.” 18Bituŋ Jakariya ko malaayikoo ye ko, “M be a loŋ na ñaadii le ko, ñiŋ be ke la? Kaatu nte kotoota le, aduŋ n na musoo fanaa kotoota le.” 19Wo to le malaayikoo ye a jaabi ko, “Nte mu Jibiril le ti. M be looriŋ Alla ñaatiliŋo le la, aduŋ ate le ye n kii ka diyaamu i ye ka ñiŋ kibaari betoo naati i ye. 20Bari saayiŋ, i be mumuneeyaa la le, i te diyaamu noo la fo niŋ ñiŋ kuwolu keta luŋo meŋ na, kaatu i maŋ laa n na kumoolu la, mennu be timma la, niŋ ì waatoo siita.” 21Wo tumoo la, moolu be Jakariya batu kaŋ banta. Ì jaakalita, meŋ ye a tinna a meeta baake Alla Batudulaa Buŋo kono. 22Kabiriŋ a fintita naŋ, a maŋ diyaamu noo ì ye. Wo to le ì ye a kalamuta ko, a ye feŋ ne je jaharaŋo ñaama Alla Batudulaa Buŋo kono. Bituŋ a ye taamanseeroolu ke ì ye a buloolu la, a tuta mumuneeyaariŋ. 23Biriŋ a la dookuu waatoo banta, a seyita a la suwo kono. 24Waati dantaŋ koolaa, a la musoo Elisabet naata konoo taa. A ye a faŋ maabo fo kari luulu. 25A ko, “Ñiŋ waatoo la Maariyo ye n juubee le, aduŋ a ye m maakoyi le. A ye n na malu kuwo bondi le, ŋa meŋ soto moolu kono.” 26Elisabet konoo be kari wooro tumoo meŋ na, Alla ye malaayika Jibiril kii Nasareti saatewo to Kalilee tundoo kaŋ, 27sunkutu keelombaloo kaŋ, meŋ too mu Mariyaama ti. A be looriŋ kewo le ye, meŋ too mu Yusufa ti, meŋ bota Mansa Dawuda la lasiloo kono. 28Malaayikoo naata Mariyaama kaŋ, a ko, “Kayiroo be ite fee, Maariyo neemata ite meŋ ma. Maariyo be i fee le.” 29Kabiriŋ a ye malaayikoo la kumoo moyi, a ye i miira baake a sondomoo kono wo kontondiriñaa siifaa la. 30Wo to le malaayikoo ko a ye ko, “Mariyaama, kana sila! Alla neemata i ma le. 31I be konoo taa la le, aduŋ i be dinkewo le wuluu la. I si a toolaa Yeesu la. 32A be ke la moo baa le ti, aduŋ a be kumandi la Alla Mansa Tallaa Dinkewo le la. M̀ Maarii Alla be a bonsuŋ Dawuda la mansasiiraŋo dii la a la le. 33A be Yaakuba la lasiloo mara la le fo abadaa, a la mansayaa te dandulaa soto la.” 34Bituŋ Mariyaama ko malaayikoo ye ko, “Ñiŋ be ke noo la ñaadii le? Nte maŋ kewo loŋ.” 35Wo to le malaayikoo ko a ye ko, “Noora Kuliŋo be naa la i kaŋ ne, aduŋ Alla Mansa Tallaa la semboo be i muuri la le. Wo kamma la, i be diŋo meŋ wuluu la, a seneyaata le, aduŋ a be kumandi la Alla Dinkewo le la. 36Hani i baadiŋo Elisabet, meŋ mu musu jiidibaloo ti nuŋ, aduŋ a be kotooriŋ, a be a konoo kari wooronjaŋo le kono saayiŋ. 37Feŋ te jee, Alla te meŋ ke noo la.” 38Wo to le Mariyaama ko, “Nte mu Maariyo la joŋo le ti. A si ke n na, ko i la kumoo ye a fo ñaameŋ.” Bituŋ malaayikoo taata. 39Tili dantaŋ koolaa Mariyaama wulita, a tariyaatoo taata saatee doo to, meŋ be Yudeya konkotundoo kaŋ. 40A dunta Jakariya la buŋo kono, a ye Elisabet kontoŋ. 41Kabiriŋ Elisabet ye Mariyaama la kontondiroo moyi, deenaanoo maamanta a konoo kono, aduŋ Elisabet faata niŋ Noora Kuliŋo la. 42A sarita santo ko, “Ite le mu musu neemariŋ baa ti musoolu bee kono, aduŋ neemoo be deenaanoo ye, meŋ be i kono! 43Muŋ ne ye a tinna ñiŋ kuu baa keta n ye, fo m Maariyo baamaa naata n kaŋ? 44Biriŋ ŋa i la kontondiri kaŋo moyi, deenaanoo meŋ be n kono, maamanta seewoo kamma la. 45Barakoo be ite le ye, meŋ laata Maariyo la kumoo la ko, a be ke la le ko a fota i ye ñaameŋ.” 46Wo to le Mariyaama ko: “N sondomoo ye Maariyo jayi, 47n niyo seewoota Alla la kuwo to, n na Kiisandirilaa. 48A hakiloo bulata a la joŋ fammajiiriŋo la. Ka bo saayiŋ na, moolu be n kumandi la neemariŋo le la, ka bo jamaani ka taa jamaani, 49kaatu Alla Tallaa ye kuu baalu le ke n ye. A too seneyaata le. 50A ka a la balafaa yitandi a ñaasilannaalu le la, ka bo jamaani ka taa jamaani. 51A ye a semboo yitandi niŋ a buloo le la, a ye faŋ wara moolu janjandi, ì niŋ ì la feeroolu mennu be ì sondomoolu kono. 52A ye sembetii baalu jindi ka bo ì la mansasiiraŋolu kaŋ, bari a ye moolu sikandi, mennu ye ì fammajii. 53A ye konkotoolu fandi niŋ feŋ betoolu la, bari a ye fankamaalu murundi, ì bulu kenseŋ. 54A ye a la dookuulaa Banisirayila maakoyi le, a ye balafaa yitandi a la moolu la. 55A maŋ ñina a la laahidoo la, a ye meŋ dii m̀ mumu Iburayima la, a niŋ a koomalankoolu fo abadaa.” 56Mariyaama tuta Elisabet yaa fo kari saba. Wo koolaa le, a seyita a yaa. 57Tumoo meŋ na Elisabet la wuluu waatoo siita, a ye dinkewo le wuluu. 58A siiñoolu niŋ a baadiŋolu ye kibaaroo moyi le, Maariyo ye balafaa meŋ yitandi a la, aduŋ ì seewoota a fee. 59Bituŋ tili seyinjaŋo luŋo la, ì naata ka deenaanoo sunna. Moolu lafita a toolaa la Jakariya le la, meŋ mu a faamaa ti, 60bari a baamaa ko, “Hanii, a be kumandi la Yaayaa le la!” 61Wo to le ì ko a ye ko, “I baadiŋ te jee, meŋ ye wo too soto!” 62Bituŋ ì ye taamanseeroo ke deenaanoo faamaa ye ka a ñininkaa, dindiŋo too be laa la jumaa le la. 63Bituŋ Jakariya ye ì ñininkaa walaa la, a ye a safee a bala ko, “A too mu Yaayaa le ti.” Ì bee jaakalita! 64Wo loo niŋ baroo teema, a neŋo firinta, aduŋ a diyaamuta kotenke ka Alla jayi. 65Ì siiñoolu silata baake. Ñiŋ kibaaroo janjanta Yudeya konkotundoo bee kaŋ. 66Moolu mennu bee ye ñiŋ kumoo moyi, ì ye i miira baake ì sondomoolu kono. Maariyo le buloo be ñiŋ dindiŋo kaŋ, aduŋ moolu ko, “Ñiŋ dindiŋo duŋ be ke la muŋ ne ti?” 67Yaayaa faamaa Jakariya naata faa niŋ Noora Kuliŋo la. A ye Alla la kiilaariyaa fo ko: 68“Tenturoo niŋ jayiroo be Maariyo ye, Banisirayila la Alla, kaatu a naata le ka a la moolu kiisa. 69A ye Kiisandirilaa sembemaa baa le dii ǹ na, ka bo a la dookuulaa Dawuda la lasiloo kono, 70ko a diyaamuta ka bo niŋ a la annabiyomu senuŋolu la, waati jaŋ koomanto ñaameŋ. 71A be ǹ tankandi la ǹ jawoolu ma le, moolu buloo ma, mennu ye ǹ koŋ. 72A ye balafaa yitandi ǹ na, ko a ye a laahidi m̀ mumuñolu ye ñaameŋ. A hakiloo bulata a la Kambeŋ Senuŋo la le, 73kaloo, a ye meŋ ke m̀ mumu Iburayima ye. 74A ye i kali ka m̀ firiŋ ǹ jawoolu bulu, fo ǹ si a batu silabaliyaa kono, 75seneyaa niŋ tiliŋo kono a ñaatiliŋo la, luŋ-wo-luŋ, ǹ na baluwo bee kono. 76Aduŋ ite, n diŋo, i be kumandi la Alla Mansa Tallaa la annabiyomoo le la, kaatu i be taa la Maariyo ñaato le ka siloolu parendi a ye. 77I be kiisoo siloo yitandi la a la moolu la le, kaatu ì la junuboolu be yamfa la le. 78Wo to Alla be balafaa yitandi la ǹ na le, maloo be naa ǹ kaŋ ne ka bo santo. 79A be mala la moolu kaŋ ne, mennu be siiriŋ diboo niŋ saayaa niiniyo koto. A be ǹ siŋolu taamandi la kayira siloo le kaŋ.” 80Dindiŋo menta, aduŋ a bambanta nooroo la karoo la. A sabatita keñewuloo le kono fo luŋo meŋ na, a fintita Banisirayilankoolu kaŋ kenebaa to.
Read More