با خدا صحبت می کند فارسی

God speaks Farsi


زبان دیگر

Another Language


سخنی با دوستان خود

می خواهید برای خودتان کشف خدا شبیه چیست و چگونه خدا می خواهد شما را به زندگی می کنند?

مانند اکثر مردم به این اکتشافات در گروه با دوستان خود. برخی از سوالات به بحث خود را شروع اینجا هستید

Read More


کلام خدا را بخوانید: کتاب مقدس

لوقا ۱:۱-۴

۱تقدیم به عالیجناب تئوفیلوس: تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی كه در بین ما رخ داده است، اقدام کرده‌اند ۲و آنچه را كه به وسیلهٔ شاهدان عینی اوّلیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده‌اند. ۳ من نیز به نوبهٔ خود، به عنوان کسی‌که جریان كامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی كرده است، صلاح دیدم كه این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم ۴ تا به حقیقت همهٔ مطالبی كه از آن اطّلاع یافته‌ای، پی ببری.

Read More

Read More

گوش دادن

یک سوال بپرسید

We are here to answer any questions you may have.

Ask
دیدار با خدا

(چهار اصل معنوی)

Read More


Adventure
Read More


www.everyPersianstudent.com

آیا خداوند برای شما اهمیت دارد؟ اگر خدا را نپذيرم يا او را رد كنم چه؟ آيا وجود شرارت و درد ثابت نميكند كه خدا اهميتي قائل نيست؟ آيا نميتوانم حالا تفريح كنم و بعداً به

Read More
© copyright Power to Change 2011 - 2018